top of page

해뜨란  필리핀  문어는  열대과일을  첨가  하여 저온자숙기술로  만들어낸 부드럽고  질기지  않으며 튀김 등  끓여도 질기지  않고 식감이  살아 있습니다 .

필리핀 문어족 (문어다리)

  • 자숙문어족 (문어다리)

    팩킹단위 : 9kg (4.5×2 팬)

    규격 :  L (300UP)

                M (200 / 300)

                S (100 / 200)

bottom of page